Šaukimas tiems, kurie Kreipimąsi suprato ir į jį atsiliepė

Vienas yra VISAGALIS, neturintis veido, tačiau viską, kas matoma ir nematoma, sukūręs, todėl visokioms formoms atsirasti Pradžią savo Esme davęs.

Vaikai, nesiginčykite dėl jo vardų, nes jis jų daugybę turi. Vardai užgimsta dvasios minties struktūromis, kurios reikiamu laiku į paskirtas Žemės vietas per Visagalio siųstuosius kaip svarbūs Mokymai nuleidžiamos. Per tuos Mokymus visų septynių spindulių energijos Žemę perskrodžia. Jie Meile ir Harmonija, Tiesa ir Tvarka nusėda, kad Žemėje gyvenantieji Didžiajai Evoliucijos Misterijai savo gyvenimuose atsivertų. Jie moko Meilės, Tarnystės ir Pasiaukojimo, Sąmoningumo ir Išminties, pažįstant savo Tikėjimo objekto veikimą gyvenime, Dieviškosios valios priėmimo, patikint jai savo suformuotą Valią. Jie atveria Dieviškojo Įkvėpimo srautą tam, kuris išsilaisvina iš savo ydų ir visokių prisirišimų, trukdančių pažinti Šviesos galybę savyje, kad būtų galima į ją įsilieti. Toks žmogus negali netikėti Visagalio Kūrybos Proceso ir sielų buvimo Žemėje prasme.

Technologiniam Dievui siautėjant, visi Visagalio kibirkštis savo krūtinėse nešiojantieji susivienyti turi, kad atsispirtų. Visi vienu kumščiu ir viena gyva, savo artimus, šalį ir Žemę mylinčia širdimi privalo tapti.

Visagalio švytintis, Žemę ir žmoniją apvalantis kardas iškeltas, kad Didysis Atskyrimas ir Apsivalymas įvyktų. Bendruomeninės maldos Visagalio darbams padeda ir nesuprantančius abejojančiuosius pastiprina. Maldos apvalo. Maldos gydo. Maldos įkvepia geriems žodžiams ir darbams, gražiam, Visagaliui patinkančiam gyvenimui. Visagaliui patinka toks gyvenimas, kuris pagrindinius tris kosminius principus atspindi ir liudija. Malda nuo paklydimų apsaugo, o pasiklydus į Kelią padeda sugrįžti.

Įvairūs Mokytojai buvo Žemės žmonėms siųsti. Jų palikti mokymai religijomis tapo. Nors religijos skirtingos, visus jų pradininkus tas pats Visagalis siuntė. Todėl juokinga dėl Dievo pirmenybės ginčytis, jeigu visų dievų Esmė – tas pats Visagalis. Todėl ir skiriasi religijos tik laikotarpiui, taip pat vietos mentalitetui pritaikyta specifika ir kryptingumu.

Krišna ir Kristus mokė Meilės.

Zoroastras mokė atskirti Gėrį nuo Blogio ir sąmoningai rinktis Gėrį.

Buda mokė Sąmoningumo.

Mahometas mokė Tvarkos.

Visus Mokymus patys žmonės ilgainiui iškreipė, daugybę antstatų prikurdami ne reikalingai tvarkai palaikyti, o siekdami valdyti kitus ir iš jų pelnytis.

Visagalis nemokė ir nemoko siekti valdžios. Jis moko žmones mylėti vieni kitus ir gyventi taikiai, nes tik šitaip Evoliucija galima vietoj Involiucijos.

Visagaliu tikintieji ir pasitikintieji yra jo vaikai. Jo kibirkštį jie širdyje nešiojasi. Toji kibirkštis iš Visuotinės Harmonijos, gimstančios Tvarkoje, įsikuria. Jie visi siekia taikos ir Harmonijos, kurios yra jų prigimtinė būsena. Todėl jie Tvarkos svarbą tam, kad harmonija užgimtų, supranta. Toji Tvarka religijose nusakoma Dievo įstatymais, kurie pagrindines vertybes nurodo.

Chaoso teorija ir visaleistinumas Technologiniam Dievui palanku, nes jis pats gimė iš atliekų, vadinasi, iš chaoso. Tik iš jo šis Dievas toliau gali kurti, todėl visaip jį palaiko.

In ir Jan principai darniai turi dirbti, o ne skyriumi. Jie negali vienas kito niekinti arba žeminti, nes šitaip Dieviškąją Kūrybą sutrikdo. Ten yra Harmonija, kur vyro ir moters Meilės įkvėptas Kūrinys gimsta. Šitaip sielos viena kitai suteikia galimybę ateiti į Žemę, kurioje jos išskirtinę Evoliucijos galimybę gauna. Fiziniai arba dvasiniai vaikai kiekvieną harmoningą porą turėtų supti. Ten, kur chaosas, viso to nėra.

Atskirkite ir pasirinkite vertybes. Pasirinkę budrūs išlikite. Saldžioms ir patogioms vilionėms nepasiduokite.

Dvasinės vertybės dabar svarbiausios, nes dvasia yra pirminė, o ne materija. Dvasia netikintis žmogus tik kūno gyvenimą gyvena, todėl labai kenčia jo siela, jeigu jis ją turi.

Darna šeimose ir gyvenimuose, valstybėse ir tarpvalstybinėje politikoje dabar svarbiausia. Naujieji vaikai tinkamai privalo būti ugdomi, ruošiami Visagaliui patinkančiam gyvenimui, o ne iškrypimams. Pagarba kitam žmogui svarbi. Pagarba senatvei ir išminčiai turi grįžti. Pagarba žemei, vandenims, orui ir ugniai būtina. Tik tada įsivyraus taika šeimose, šalyse ir Žemėje, kai žmonės nustos niekinti ir siekti valdyti bei išnaudoti kitus.

Sąmoninga malda kuria stebuklus. Ji palaiko Visagalio apvalančio, bet ne baudžiančio kardo švytėjimą. Šis kardas baudžia tada, kai švytėjimas gęsta, nes nebėra Žemėje tų, kurie savo maldomis ir Tikėjimu tą švytėjimą palaikytų.

Todėl kreipiamės į supratingus viso pasaulio Tikinčiuosius ir skelbiame 2014 metus visuotinės maldos už Meilę ir Taiką metais. Toliau pateiksime maldą, kuri visados aktuali, tačiau ypač svarbi iki 2018 metų. Kasdien kalbėkite ją 33 kartus Jūsų pasirinktu laiku.

Kiekvieną ketvirtadienį 17 val. pagal Grinvičo laiką (atitinkamai 19 val. Lietuvos žiemos laiku arba 20 val. vasaros laiku) kviečiame visų religijų ir dvasinių krypčių grupes susėsti bendrai maldai prie apskritojo Tikėjimo stalo. Prie jo niekam nėra pirmumo teisės, nes viduryje dega Meilės ir Taikos Idėjos ugnis. Taip Meilė ir Taika ateis į Jūsų širdis, į Jūsų šeimas, šalis ir Žemę. Tie, kurie meldžiasi, dabar turi melstis ir už tuos, kurie nesimeldžia. Šitaip Kolektyvinė sąmonė bręsta vietoj egoistinės.

Jeigu mūsų duodama malda Jums nėra priimtina, melskitės taip, kaip esate įpratę.

Bendra intencija čia svarbiausia, o ne kas kita.

Būkite dideli, darbus pradėdami,

Bet tapkite maži, juos užbaigę.

Meilė ir taika telydi Jus.

 

2013 12 21
Tie, kuriems rūpi žmonijos likimas