Aisčių Dvasios kreipimasis

Aš, Aisčių Dvasia, kreipiuosi į tuos, kurie mane girdi:
Pabuskite ir kelkitės / 3 k.
Laikas lemtingas atėjo.
Mažai Jūsų liko.
Tie, kurie girdi, kelkitės.
Tie, kurie keliasi, eikite.
Eikite ir darykite.
 
Pečius suglauskite.
Ratu sustokite.
Širdį nuo širdies įžiebkite.
 
Lietuva – mano dukra,
Vienintelė gyva likusi.
Žuvo kiti vaikai.
Išėjo ir negrįš.
 
Latvius, brolius savuosius, paremkite,
Ranką paduokite.
Širdies meilę ir stiprumą pasiųskite.
Žūsta šie mano vaikai.
Kartu stokitės.
 
Visados sakiau, kad kartu laikytis reikia,
Kad stipresni būtumėte.
Darna stiprybės duoda.
Nedarna ją atima.
Šitaip žmoguje, šitaip šeimose,
Šitaip reikaluose, šitaip valstybėse.
 
Darnūs ir valingi išlikite.
Stokite. Atsitieskite.
Išdidūs savo tautos šaknimis būkite,
Bet nesididžiuokite.
Didžiuokliai neturi darnos.
Jie nesantaikos kėlėjais virsta.
Netapsite tokie,
Jeigu mane už savo Tėvą-Motiną priimsite.
Nebesiskaidykite ir vienas priešais kitą nebesistaipykite,
Savo išskirtinumu žavėdamiesi.
 
Kalbu apie darną ir Meilę,
Kurioje mano vaikai susijungia,
Kad darbus didžius nudirbtų.
 
Mano vaikai nevergauja,
Nes Laisvė jų širdyse gyvena.
Prisiminkite. Prisiminkite. Prisiminkite.
 
Būkite dideli darbus pradėję,
Bet tapkite maži juos pabaigę.
 
Būkite greiti pagalbos reikalingiesiems,
Bet lėti teisimui suklupusiųjų.
 
Būkite dideli Dvasioje,
Nes tas, kuris manimi tiki,
Mano Šviesos pripildomas.
 
Tas, kuris proto tuštybei tarnauja, pasiklysta,
Tas, kuris kūno norams tarnauja, dvasios nesupranta.
 
Todėl sakau:
Esu Jūsų Tėvas-Motina Dvasioje,
O Jūs esate mano vaikai, turintys kūnus.
Be Jūsų Žemėje neprisikelsiu,
Todėl Jums padėti negalėsiu.
Darau Dvasia, o Jūs turite tai atkartoti Žemėje.
Tada bus taika, Meilė ir stiprumas.
 
Šaukiu Jus,
Kad savo darbais
Dėl Tėvynės Lietuvos
Į mano Šauksmą atsakytumėte.
 
Ne žodžiais, o darbais
Savo atbudimą įrodykite.
 
Tada vėl gyvuos Lietuva.
Tada vėl gyvens jos žmonės darnoje ir taikoje.
Gyvens laisvi ir tvirti.
Taip buvo pasakyta anksčiau.
Taip sakau dabar –
Ant susinaikinimo arba prisikėlimo slenksčio.
 
Kelkitės ir eikite.
Į šalis nesidairykite ir
Svetimšalių pritarimo nelaukite.
 
Turite širdis, kuriose Laisvė gyvena.
Turite širdis, kurias Tikėjimas sena savo didingos tautos Dvasia
Įkvėpti ir sustiprinti gali.
 
Todėl širdžių savo klausykitės ir eikite.
Eikite ir darbus savus atlikite.
 
Taip sakau Aš,
Aisčių Dvasia,
Mano patikėtinės vėl į krūvą surinkta.
Priimkite mano Meilę į savo širdis.
Priimkite mano Taiką į savo širdis.
Priimkite mano Laisvę į savo širdis.
Tada vėl būsite stiprūs ir išmintingi,
Kokie jau buvote.
Amžiams ir visada. Amžiams ir visada. Amžiams ir visada.
 
 
 
2012 m. sausio 12 d. 12 val.
Vilnius
 
Užrašė Astrėja