Kosminiai ciklai

Skaičiui septyni visos epochos ir jų tikėjimai bei misterijos suteikdavo ypatingą reikšmę. Prisiminkime šventraščius, kuriuose sakoma, kad Dievas su septyniais Elohimais kūrė pasaulį. Senovės indų tikėjime tuo pačiu kontekstu minimi septyni Rišiai. Septyni pasaulio stebuklai, septyni pasauliai arba planetinės sferos. E. Blavatskaja kalba apie septynis vartus, arba dvasinio kelio etapus. Ezoteriniai mokymai mini septynias žmonijos vystymosi rases, gyvenančias septyniuose žemynuose. Teosofijoje žinomi septyni spinduliai ir jų valdovai, tarnaujantys žmonijos evoliucijai, ir septynios jų dvasinės buveinės. Pradžioje buvo kalbama apie septynias planetas. Žinome septynias savaitės dienas, septynias pagrindines čakras ir septynis kūnus. Sąrašą būtų galima tęsti.

Jei padalytume Saturno (panaudoto Laiko ir per jį, be abejo, susikurtos karmos, dėl to dar kitaip vadinamos Teismo planetos) ciklą į keturis periodus (keturi – žemiškųjų reikalų skaičius), gautume šiek tiek daugiau nei septynis (kur trys – dangiškas skaičius, o keturi – žemiškas). Taigi, trumpai tariant, šis skaičius žmogaus gyvenime žymi ciklą, savotiškai susijusį su kosminių įstatymų laikymusi žemiškuosiuose reikaluose.

Pabandysime paanalizuoti šį ciklą. Tokį ciklą gali pereiti tiek žmogus, tiek santykiai, tiek įmonė ir t. t.

2 lent. Kosminiai ciklai. Saturno ciklu lentele

Daugelis Jūsų jau žino, kad viena čakra formuojasi septynerius metus. Kiekvienais metais ji paliečia visų septynių čakrų klausimus, bet pagrindinė lieka tos čakros tema. Kaip matote, lentelėje pateikiame net XIII ciklų. Jeigu norėtumėte tai pritaikyti čakrų vystymuisi, atkreipkite dėmesį, kad nuo VIII ciklo žmogus formuoja jas vėl, tačiau jau pagal naują, jo gyvenimo patirties nuspalvintą sampratą.

 

Pirmieji metai reiškia laiką nuo pirmojo žmogaus riksmo iki tos minutės, kai jam sukanka vieni metai. Taigi, taip skaičiuokite ir toliau. Vadinasi, jei kalbame apie penkiasdešimtus metus, turime galvoje laikotarpį nuo lygiai keturiasdešimt devynerių metų iki lygiai penkiasdešimties.

Tiems, kurie norėtų į tai pasigilinti, galima pasiūlyti atsiversti šioje knygoje vietą, kur rašoma apie čakras. Perskaitykite tai ir naudokitės duota medžiaga kūrybiškai. Tai viena versija darbui su pateiktais kosminiais ciklais. Be abejonės, kiekvieni ciklo metai absoliučiai susiję su Jūsų jau turimu tą minutę įdirbiu, o ne su nerealiomis svajonėmis ar iliuzijomis. Taip jau sutvarkyta, kad kiekviena siela ateina į žemiškąjį įsikūnijimą su konkrečiu savų supratimų ir nesupratimų bagažu, todėl tik pagal tai dėliojasi jos dabartinio gyvenimo dėlionė. Niekas negali padėti kažką suprasti tam, kuris suprasti nenori ar tiesiog dar iš tiesų nepajėgia. Kemšamas supratimo ir žinių kaip penima žąsis maisto, paleistas nuo virvės, žmogus krenta į turėtą supratimo lygmenį ir įsivaizduoja jau daug padaręs… Būtent todėl nemažai dar nesugebančių savarankiškai siekti dvasios žmonių ieško Guru ar religijos, suteikiančių galimybę sėdėti ramioje jau sukurto egregoro užuovėjoje ir atiduoti atsakomybę už savo gyvenimą krypties vadovams… Kai kam tai iš tiesų puiki išeitis, tačiau turinčiajam vidinę kibirkštį tampa stabdžiu… Taigi, kiekvienam savo… Pagal tai atitinkamai skirtingai formuojasi čakros, skirtingi suvokimai aplanko ciklų metais ir periodais.

  1. Ruperti savo knygoje „Kosminiai ciklai“, išleistoje vokiečių kalba, pateikia savą šių ciklų traktuotę. Ji pakankamai įdomi ir prasminga. Pasakysime tik tiek, kad jos autorius I ir VII ciklo metus priskiria dvasiniam lygmeniui, II ir VI – mentaliniam, o III, IV ir V – fiziniam. Jei norite, galite žiūrėti per šią prizmę.

Knygos „Raktas į akmenų karalystę I. Kuo gali padėti akmuo?“ autorė A. Ilgevičienė nesifiksuoja į lygmenis, nes, jos manymu, dvasingas žmogus gyvens visų ciklų metus savo susikurtos dvasios šviesoje, o jos nepriimantis – nė vienų, todėl bet kuriais metais, ypač pasibaigus pirmiems septyniems periodams, bus skatinamas įvykiais apie tą dvasią pagalvoti. Tad viskas vėlgi tik paties žmogaus rankose. Dangus visada ir visiems be išimties pasiruošęs padėti, deja, ne visada žmogus sugeba tą pagalbą priimti.

Faktas tas, kad Evoliucija, kaip kalbėta, – vienas pagrindinių kosminių principų. Vadinasi, tie, kurie kas septyneri metai siekia atsinaujinti, atšviežinti santykius, įvesti naujovių įmonėje ir pan., visada patirs sėkmę, nes jie priima Evoliuciją. Tie, kurie siekia, kad niekas niekada nesikeistų, patiria nesėkmę.

Pirmaisiais metais vertėtų ieškoti naujo impulso tiek senai veiklai, tiek, jei senoji nebetenkina, ją tiesiog sąmoningai keisti. Naudinga išsikelti naujus tikslus ir iš peties imtis darbo. Kai kas gali gauti tą impulsą tarsi savaime. Be abejo, jis bus užsitarnautas prieš tai nugyventu periodu. Galimas daiktas, kad ne kiekvienas pagaus jį iš karto. Todėl daugeliui tie metai sunkiai nusakomi: vienus apninka vidinė, o kartais ir išorinė sumaištis (tai jau aiški nuoroda į to, kur yra ta sumaištis, peržiūrą, pokyčių reikiamybės pripažinimą ir toliau sąmoningą jų atlikimą), kai kam gyvenimas lyg ir praranda iki tol, atrodytų, turėtą aiškią kryptį (galbūt ne tai darėte, o gal tiesiog pamiršote ar net nesusimąstėte, kodėl tai darėte, dėl to reikėtų išsiaiškinti). Yra tų, kuriems tuo metu norisi eksperimentuoti, impulsyviai pasielgti (svarbu, kad tai nebūtų daroma kitų sąskaita). Bet kuriuo atveju ne vienas patiria nenusakomą naujos pradžios pojūtį. Taip beldžiasi siela, reikalaudama, kad būtų išgirsta.

Antraisiais metais iki tol nelabai aiškus buvęs impulsas įgauna kryptį. Pradeda vykti realus keitimasis. Tuo pat metu senos mentalinės praėjusių ciklų programos ir baimės ima konfrontuoti su naujai besiformuojančiu mąstymu. Tolesnė šio ciklo eiga tiesiogiai priklausys nuo to, ar ryšis žmogus savo naują mąstyseną ir idėjas įdiegti realiai, ar viršų paims seni įpročiai ir programos. Taigi, šie metai reikalauja priimti ryžtingą sprendimą. Kuo siela brandesnė, tuo aiškiau, ryžtingiau, bet kartu ir atsakingiau priima šį sprendimą. Kuo ji mažiau girdima, tuo sunkiau tai padaryti. Tada žmogus tariasi su kitais ir taip perduoda jiems karmą, nes tai jau ne jo paties, o kitų žmonių Pasirinkimas. Todėl tuo metu padėjus priimti sprendimą nepasirenkančiam (bijančiam atsakomybės ir dažnai neatliekančiam realaus darbo su savimi) žmogui, su juo susisiejama karmiškai iki jo šito ciklo pabaigos (vadinasi, perleidęs sprendimą kitam, jis toliau vis norės naujos „injekcijos“ savo reikalams). Kada tėvai tai daro už vaikus ar paauglius – tai viena, tačiau kada suaugęs žmogus reikalauja priimti už jį sprendimą, tai vadinasi karmos primetimu. Taigi, tam, kuris ją prisiima, reikėtų labai susimąstyti, kuo skiriasi gailestis ir gailestingumas, nes jis pats, neteisingai naudodamas savo energiją, už tai gali gauti reikalingas pamokas (šiuo atveju už kišimąsi į gyvenimą žmogaus, tinginčio mokytis savo pamokas). Išimtis – neįgalūs ar rimtai sergantys žmonės, kuriais rūpinasi paprastai bendra karma susiję pagalbininkai arba tokią funkciją sąmoningai prisiėmę žmonės.

Trečiaisiais metais impulsas, pagimdęs sprendimą, įgyja materialias formas. Tai veiklos metai. Kuo tvirtesnis įsitikinimas savo pasirinktos krypties teisingumu, tuo tvirčiau, tikriau ir plačiau įsukami reikalai. Jei įsitikinimas netvirtas, reikalai veliasi. Vadinasi, šiais metais būtinas ryžtas, drąsa ir konkreti veikla. Tai energijos kryptingo panaudojimo metas ta linkme, kuri buvo pasirinkta antraisiais metais.

Ketvirtaisiais metais tiems, kurie visiškai išnaudojo trečiuosius metus, atsiveria naujos galimybės ir perspektyvos. Tai naujo šio ciklo vaisiaus brandinimo pradžia. Šiuos metus lydi darbas, labai konkretūs asmeniniai ir visuomeniniai sprendimai. Iš esmės turėtų būti atsisakoma iš praėjusio ciklo dar vis užklystančių mentalinių programų, įpročių ir prie jų nebegrįžtama. To reikalautų Evoliucija. Tačiau jeigu žmogus nieko nekeitė visus tuos trejus metus, nes bijojo arba nematė reikalo, jam aiškiai „parodoma“ įvykiais, situacijomis, konfliktais, ligomis ar būsenomis, kad nėra prasmės prieštarauti Kosminiam Evoliucijos principui.

Penktaisiais metais ima realizuotis tai, kas buvo pradėta trečiaisiais ciklo metais. Vieniems tai sužydėjimas, pripažinimas, ekspansija to, kas daroma, naujas suvokimas ar tiesiog pakilimas. Jiems tuo metu gali ateiti tikras pagalbininkas, Mokytojas ar patarėjas arba jie patys gali tapti tokie kitiems.

Tiems, kurie, kaip sakyta, norėjo sustabdyti Evoliuciją ir gyventi po senovei, pagal senąją sampratą, – vilčių žlugimas, smukimas, nelaimės, netektys to, į ką labiausiai buvo fiksuojamasi, ligos ir pan.

Šeštieji metai – tai šio ciklo vilčių išsipildymo metai. Vadinasi, kiekvienas patiria ir gauna tai, ko nusipelnęs, pagal savo įdėtą energiją ir jos nukreipimo teisingumą. Būtina įvertinti iš stebėtojo pozicijos visa, kas vyksta, išanalizuoti ir pagalvoti, kaip geriau panaudoti įgytą patirtį.

Septintieji metai – viso praėjusio ciklo derliaus nuėmimo metai. Čia būtina prisiminti, kad kiekvieną ciklą mes baigiame su vis augančia patirtimi, vadinasi, kiekvieną kartą reikėtų įvertinti nugyvento gyvenimo mintis, žodžius ir darbus. Pasekite tuos metus, ypač tie, kurie jau arti penkiasdešimties, ir pamąstykite, kokias savo gyvenimo pamokas mokotės, o kokių vis nenorite suprasti. Šie metai akivaizdžiai į tai baksnoja. Nesakykite, kad jau nieko nebegalima pakeisti. Tai didžiausia klaida. Keisti galima net mirties valandą. Vadinasi, jeigu supratote, ką reikia keisti, jokiu būdu neatidėliokite to rytdienai (tai reikš niekada), o imkitės tuoj pat. Tada pamatysite, kaip Jūsų gyvenimas ims keistis, o vėliau sakysite: „Koks kvailas buvau, kad nedariau to anksčiau. Ne taip jau ir sunku. Tik reikia ryžtis ir daryti.“ Taip išsilukštenama iš marionetės kokono ir tampama savo gyvenimo kūrėju. Be nuolatinio ir nuoseklaus darbo to padaryti neįmanoma. Lygiai kaip niekas negali už Jus pavalgyti, kad būtumėte sotus, taip negali ir suprasti ar atidirbti Jūsų karmos. Tie, kas galvoja kitaip, tebėra savo Nesupratimo Tamsoje, iš kurios niekas jų neištrauks, jei patys nepanorės iš jos išlįsti į dienos šviesą. Žinoma, ta šviesa pradžioje labai badys akis: vargins paties Nesupratimas, tačiau valingai pradėjus viskas tvarkosi ir Supratimo Šviesa įsilieja į pasiryžusiojo subtiliąsias sistemas, o kartu ir į jo gyvenimą.

Taigi, šie metai akivaizdžiai parodo pasibaigusio ciklo aukščiausią suvokimo lygmenį. Nevertėtų tuo metu ilgesingai žiūrėti į ateitį, jei šio ciklo laikas nebuvo panaudotas. Jūsų darbas dabar – džiaugsmingai ir sąmoningai užbaigti senąjį ciklą. naudojančiam

Tų, kurie pasirinko šiame cikle teisingą kelią, išsipildo tie lūkesčiai, kuriems išsipildyti neprieštarauja jų karma. Tiems, kurie ėjo neteisingu arba tiesiog svetimu keliu, galimas nuosmukis, nusivylimas, tuščiai praleisto laiko pojūtis…

 

Pabaigoje labai tiktų Himalajų Mokytojų tekstas: „Kiekvienos sielos dvasinė branda atsispindi jos žemiškosios kasdienybės sprendimuose. Kuo stipresnė ir sąmoningesnė siela, tuo jos sprendimai aiškesni ir tvirtesni. Tokia siela niekam neperduoda savo sprendimų, nes viduje žino, kad spręsti privalo tik pati.

Kuo giliau siela miega, tuo jos sprendimai neryžtingesni. Ji mieliau juos atiduoda kitiems. Tada dėl to, kad nesiseka, net nesusimąstydama kaltina tą, kurio sprendimu vadovavosi, tačiau šis pasirodė esąs neteisingas.

Išskiriami trys stiprios sielos požymiai:

  1. Ryžtingi sprendimai.
  2. Nuoširdumas ir tikrumas.
  3. Savo Kelio žinojimas.

Tokia siela neskendi fantazijose. Ji dirba išnaudodama kiekvieną jai suteiktą minutę, moka džiaugtis, mylėti ir atskirti tai, kas jos, o kas – ne jos.

Tas, kuris sakosi, kad yra stiprus, ar stengiasi visaip tai parodyti, iš tiesų nėra toks, jei ieško, kas už jį atsirinks jam suteikiamose galimybėse. Kuo labiau jis abejoja ir ieško, kuo pasikliauti, tuo rečiau jam tos galimybės suteikiamos. Taisyklė paprasta: teisingai išnaudotos galimybės pritraukia naujas galimybes. Neišnaudotos galimybės atstumia kitas galimybes. Tai dėsnis. Tik savyje tikras žmogus yra pasaulių Viešpats – jam paklūsta ir atsiveria viskas, nesvarbu, į ką jis kreiptųsi.

Abejojančiųjų ir mindžikuojančiųjų kosmosas nepalaiko. Jame viskas turi savo greitį ir trajektorijas. Negalima jo sulėtinti, kaip ir pakeisti trajektorijos. Abejonės sulėtina greitį, o Paskirties arba savo gyvenimo darbo nesupratimas bando pakeisti trajektoriją. Tada prisistabdoma gal trumpam, o gal visam gyvenimui ar net keliems gyvenimams.“

 

2007 m. kovo 16 d.

Vilnius